Trang chủ Pháp luật Luật doanh nghiệp (Hiện hành)

Luật doanh nghiệp (Hiện hành)

luat doanh nghiep 143Tác giả: Quốc hội

Số trang: 296 trang

Giá tiền: 49.000 đồng

Xuất bản: Tháng 02-2018

Luật doanh nghiệp được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26-11-2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2015. Luật gồm 10 chương, 213 điều, tăng 41 điều so với Luật cũ. Luật quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty.