Trang chủ Sách sắp xuất bản Luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành (Luật năm 2007, sửa đổi, bổ sung năm 2012, 2014)

Luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành (Luật năm 2007, sửa đổi, bổ sung năm 2012, 2014)

Nội dung cuốn sách gồm có Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế năm 2014; Luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành (năm 2007, sửa đổi, bổ sung năm 2012, 2014).