Trang chủ Pháp luật Luật tố cáo (hiện hành)

Luật tố cáo (hiện hành)

luat to cao 24Tác giả: Quốc hội

Số trang: 52 trang

Giá tiền: 15.000 đồng

Xuất bản: Tháng 02-2018

Luật tố cáo được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11-11-2011, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2012. Luật gồm 8 chương, 50 điều. Luật quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực; bảo vệ người tố cáo và quản lý công tác giải quyết tố cáo.