Trang chủ Văn hóa, xã hội Chính sách cạnh tranh trong cung ứng dịch vụ y tế ở Việt Nam

Chính sách cạnh tranh trong cung ứng dịch vụ y tế ở Việt Nam

chinh sach canh tranh 24Tác giả: TS. Trương Bảo Thanh

Số trang: 174 trang

Giá tiền: 75.000 đồng

Xuất bản: Tháng 01-2018

Nôi dung cuốn sách hệ thống hóa và luận giải rõ cơ sở lý luận về chính sách cạnh tranh trong cung ứng dịch vụ y tế, phân tích kinh nghiệm thành công và thất bại về xây dựng chính sách cạnh tranh trong cung ứng dịch vụ y tế ở một số quốc gia trên thế giới và đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam; đồng thời nêu khái quát đặc điểm thị trường dịch vụ y tế ở Việt Nam và phân tích, đánh giá thực trạng chính sách cạnh tranh trong cung ứng dịch vụ y tế ở Việt Nam cùng những thành công, hạn chế. Trên cơ sở đó tác giả đưa ra một số quan điểm và giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách cạnh tranh trong cung ứng dịch vụ y tế ở nước ta trong thời gian tới.

Kết cấu cuốn sách gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về chính sách cạnh tranh trong cung ứng dịch vụ y tế;

Chương 2: Thực trạng chính sách cạnh tranh trong cung ứng dịch vụ y tế ở Việt Nam;

Chương 3: Quan điểm và giải pháp hoàn thiện chính sách cạnh tranh trong cung ứng dịch vụ y tế ở Việt Nam thời gian tới.