Trang chủ Các ấn phẩm khác Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng

Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng

tai lieu 54Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

Số trang: 250 trang

Giá tiền: 36.000 đồng

Xuất bản: Tháng 02-2018

Nội dung cuốn sách trình bày khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; những nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và phương hướng phấn đấu trở thành đảng viên.

Kết cấu cuốn sách gồm 5 bài:

Bài 1: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam;

Bài 2: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội;

Bài 3: Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Bài 4: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

Bài 5: Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cuốn sách giúp các học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng nắm được những nội dung cơ bản trong chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị. Trên cơ sở đó giúp học viên xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực phấn đấu và rèn luyện để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.