Trang chủ Pháp luật Luật công an nhân dân hiện hành(Hiện hành)

Luật công an nhân dân hiện hành(Hiện hành)

luat cong an 174Tác giả: Quốc hội

Số trang: 56 trang

Giá tiền: 14.000 đồng

Xuất bản: Tháng 01-2018

Luật công an nhân dân được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 27-11-2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2015. Riêng các quy định về phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm cấp tướng; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức các chức vụ có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật Công an nhân dân được công bố. Việc sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của Công an nhân dân thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành cho đến thời điểm luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được ban hành. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, hoạt động và chế độ, chính sách đối với Công an xã thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành cho đến thời điểm luật về Công an xã được ban hành. Luật gồm 7 chương, 45 điều (tăng 2 điều so với Luật 2005), quy định về nguyên tắc tổ chức, hoạt động; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ, chính sách đối với Công an nhân dân.