Trang chủ Pháp luật Luật kế toán (hiện hành)

Luật kế toán (hiện hành)

luat ke toan 184Tác giả: Quốc hội

Số trang: 84 trang

Giá tiền: 18.000 đồng

Xuất bản: Tháng 03-2018

Luật kế toán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 20-11-2015. Luật gồm 6 Chương và 74 Điều, quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán, hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, quản lý nhà nước kế toán và tổ chức nghề nghiệp kế toán. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2017.