Trang chủ Tin tức Hoạt động nhà xuất bản Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước (2 tập)

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước (2 tập)


Nang cao nang lucNhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước (2 tập) của đồng chí Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI).

Cuốn sách tuyển chọn các bài phát biểu, bài viết của đồng chí Lê Hồng Anh về nhiều lĩnh vực trên cương vị là Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI. Đây là những những bài viết, bài phát biểu trong những lần đi thăm, làm việc, dự hội nghị tại các tỉnh, thành phố, các, ban, ngành, đoàn thể Trung ương. Bộ sách đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng, từ việc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên cần chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng hết sức phục vụ Nhân dân, tận tụy với công việc; cho đến thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình trong toàn Đảng nhằm ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Tập 1 gồm các bài phát biểu, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phát triển văn hóa - xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường trong thời kỳ mới; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; triển khai đồng bộ và toàn diện hoạt động đối ngoại, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế.

Tập 2 gồm các bài phát biểu, chỉ đạo về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Theo tinh thần mà Đảng ta đã xác định, thời kỳ mới đòi hỏi phải phát triển đất nước toàn diện, đồng bộ hơn, trong đó phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; xây dựng văn hóa, con người là nền tảng tinh thần; tăng cường quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Trong lĩnh vực kinh tế, đồng chí Lê Hồng Anh luôn nhấn mạnh chủ trương tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng chí đã chỉ rõ: “Trong phát triển kinh tế - xã hội, cần quán triệt sâu sắc quan điểm đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển hài hòa giữa chiều rộng và chiều sâu. Trong nông nghiệp, làm tốt công tác quy hoạch và quản lý đất đai; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu của ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung; nâng cao chất lượng hiệu quả, nhất là việc ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ…”1. Trong nhiều bài nói, bài viết của mình, đồng chí luôn chú trọng đến việc nâng cao chất lượng, hiệu quả của nền kinh tế, bảo đảm phát triển nhanh và bền vững, nâng cao tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; từng bước xây dựng kết cấu hạ tầng hiện đại. Bên cạnh đó, đồng chí cũng nhấn mạnh, chúng ta phải luôn coi trọng và có bước đi thích hợp để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và kinh tế nông thôn.

Nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thì phát triển văn hóa cũng cần được coi trọng, bởi văn hóa vừa có vai trò làm nền tảng tinh thần để duy trì và phát triển giá trị tinh thần tốt đẹp của dân tộc, vừa là mục tiêu, là động lực để phát triển kinh tế - xã hội. Đại tướng Lê Hồng Anh nêu rõ: xây dựng và phát triển văn hóa luôn có mối liên quan mật thiết với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, do vậy, yêu cầu đặt ra là cần tiếp tục hoàn thiện đường lối về xây dựng và phát triển văn hóa nhằm đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Thông qua các bài viết, bài phát biểu, có thể thấy, đồng chí cũng dành nhiều sự quan tâm đến thế hệ trẻ, đến hoạt động văn học - nghệ thuật, báo chí, giáo dục và đào tạo. Đồng chí đặc biệt coi trọng việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, xây dựng đội ngũ trí thức, cán bộ khoa học; phát triển khoa học, công nghệ, đảm bảo an sinh xã hội. Trong từng bài phát biểu, bài viết, đồng chí đã chỉ rõ những điểm làm được, và những điểm hạn chế, từ đó đưa ra những định hướng cụ thể cho từng đối tượng, lĩnh vực, động viên khích lệ các đơn vị, các ngành phát huy hết vai trò, năng lực của mình, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Những bài viết, bài phát biểu của đồng chí Lê Hồng Anh cho thấy những quan tâm, trăn trở của đồng chí về nhiều lĩnh vực. Một trong những lĩnh vực được đồng chí quan tâm nhiều đó là vấn đề tăng cường quốc phòng, an ninh, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Trước những diễn biến của tình hình trong và ngoài nước, dự báo những biến động phức tạp gây ảnh hưởng đến quốc gia, đồng chí yêu cầu cần phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn dân; củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết; ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các hoạt động đối ngoại, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế. Đặc biệt, công tác giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ luôn là mối quan tâm, trăn trở của đồng chí. Phát biểu trong chuyến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 170 Hải quân, đồng chí nhắc nhở các chiến sĩ: “Tình hình tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn những nhân tố mất ổn định, khó lường, đặt ra cho Quân chủng Hải quân những yêu cầu mới hết sức nặng nề và khẩn trương, vừa phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; vừa phải giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển, đảo”2. Đại tướng nhấn mạnh phải phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp và tập trung của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng nòng cốt vẫn là Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, tình hình khu vực, thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, để phát huy cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc trong một thế giới đầy biến động như hiện nay, Đại tướng Lê Hồng Anh yêu cầu phải thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Trong bài phát biểu tại cuộc gặp mặt nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Ban Đối ngoại Trung ương, đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh: “Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác đối ngoại trong thời gian tới vẫn là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của Nhân dân thế giới vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển"3. Đồng chí cũng đặc biệt chú trọng đến công tác phòng, chống tham nhũng, coi công tác “đấu tranh phòng, chống tham nhũng vẫn là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta”4. Bên cạnh đó, để phát huy hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân thì việc bảo đảm dân chủ xã hội có vai trò quan trọng. Đồng chí phát biểu: “Xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc là mục tiêu chiến lược của Đảng, cũng là sứ mệnh cao cả và trách nhiệm to lớn của Mặt trận tổ quốc Việt Nam"5.

Với tinh thần trách nhiệm của một lãnh đạo có tâm và có tầm, thấu hiểu tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát biểu chỉ đạo trong nhiều cuộc nói chuyện, hội nghị, đồng chí luôn coi đây “là nhiệm vụ then chốt để phát triển đất nước”. Phát biểu ý kiến tại Hội thảo khoa học kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Lê Hồng Anh đã nhắc lại một số nội dung quan trọng trong Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”: “Nghị quyết đã chỉ rõ, vấn đề cấp bách nhất hiện nay là một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện như: phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc…, không ít tổ chức cơ sở đảng buông lỏng nguyên tắc sinh hoạt và kỷ luật đảng, giảm sút sức chiến đấu…”6. Trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước sẽ còn nhiều khó khăn, phức tạp, do vậy đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh: “Bối cảnh đó đòi hỏi Đảng phải nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, giữ vững bản chất cách mạng, vững vàng về chính trị, tư tưởng; thống nhất cao về ý chí, hành động, siết chặt đội ngũ; thực sự trong sạch về đạo đức, lối sống; gắn bó máu thịt với Nhân dân”7. Đồng chí còn đặc biệt nhấn mạnh: “Hơn bao giờ hết, công tác xây dựng Đảng trở thành một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn, quyết định vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ”8. Do vậy để nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, Đảng ta cần thực hiện tốt các vấn đề: xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị; tiếp tục đổi mới công tác tư tưởng, lý luận; tiếp tục đổi mới công tác tổ chức và công tác cán bộ, nâng cao chất lượng đảng viên; đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với Nhà nước; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đổi mới phương thức lãnh đạo, phương thức cầm quyền của Đảng. Đại tướng Lê Hồng Anh cũng kêu gọi, yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên nỗ lực phấn đấu, kiên quyết đấu tranh chống suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, không ngừng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xứng đáng với sự tin cậy của Nhân dân.

Vừa sâu sắc về lý luận, vừa bám sát tình hình trong Đảng, nội dung các bài viết trong cuốn sách đều tập trung giải đáp, giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra, những điều mà Nhân dân đang kỳ vọng; nội dung trong từng bài viết vừa mang tính chỉ đạo sát sao, gắn với thực tiễn, vừa mang tính lý luận, là sự lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Cuốn sách Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước của đồng chí Lê Hồng Anh thực sự là tài liệu quan trọng góp phần định hướng cho cán bộ, đảng viên tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất đạo đức và năng lực phục vụ Nhân dân, kiên định mục tiêu cách mạng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Bạn đọc có thể tìm hiểu, nghiên cứu 2 tập sách này tại Thư viện quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.1, 2, 3. Lê Hồng Anh: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2018, t. 1, tr. 90-91; tr. 545-546; tr. 704.

4, 5, 6, 7, 8. Lê Hồng Anh: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2018, t. 2, tr. 93; tr. 13; tr. 475; tr. 476; tr. 476.