Trang chủ Pháp luật Luật sở hữu trí tuệ (hiện hành) (Luật năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009)

Luật sở hữu trí tuệ (hiện hành) (Luật năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009)

luat so huu 195Tác giả: Quốc hội

Số trang: 228 trang

Giá tiền: 38.000 đồng

Xuất bản: Tháng 3-2018

Nội dung cuốn sách gồm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19-6-2009 và Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009 được hợp nhất giữa Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009. Luật quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó.