Trang chủ Tin tức Tin văn hóa tư tưởng Công an Nhân dân Việt Nam với tác phẩm Tư cách người công an Nhân dân cách mệnh của Hồ Chí Minh

Công an Nhân dân Việt Nam với tác phẩm Tư cách người công an Nhân dân cách mệnh của Hồ Chí Minh

cong an nha dan2852018Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo, xây dựng, giáo dục, rèn luyện lực lượng Công an Nhân dân. Người để lại cho lực lượng Công an Nhân dân nhiều di thư thể hiện những tư tưởng quý báu, sâu sắc về công tác xây dựng tư tưởng, chính trị, tổ chức, đạo đức. Tiêu biểu trong đó là tác phẩm Tư cách người công an cách mệnh.

Tác phẩm Tư cách người công an cách mệnh ra đời trong bối cảnh lịch sử đặc biệt - khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang diễn ra gay go, quyết liệt, giữa những bộn bề công việc cấp bách của Đảng và Chính phủ, ngày 11-3-1948, đáp ứng nguyện vọng của đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an Khu XII đồng thời đáp ứng nhu cầu đào tạo, huấn luyện, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân còn non trẻ lúc bấy giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi cho đồng chí Hoàng Mai bức thư về Tư cách người công an cách mệnh. Đây là một “bức thư công” - một loại văn bản hành chính của Chính phủ Việt Nam lúc bấy giờ dùng để giao tiếp giữa cấp trên với cấp dưới và Nhân dân. Nội dung bức thư là những lời căn dặn, chỉ dẫn thiết thực, giản dị mà vô cùng sâu sắc, chứa chan tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về những công việc quan trọng, cần thiết để xây dựng, giáo dục, rèn luyện lực lượng Công an Nhân dân cách mệnh.

Thực tế cho thấy, 70 năm qua, công tác nghiên cứu, học tập và thực hành "Tư cách người công an cách mệnh" được lực lượng Công an Nhân dân đặc biệt quan tâm một cách thường xuyên, liên tục, trở thành một phong trào rộng lớn, có ý nghĩa thiết thực, mang lại những hiệu quả to lớn đối với công tác xây dựng, giáo dục chính trị, tư tưởng của Ngành. Tuy nhiên, cho đến nay, việc nghiên cứu một cách kỹ lưỡng, tận tường từng câu, từng chữ trong tác phẩm một cách toàn diện, hệ thống chưa nhiều, chủ yếu tập trung nghiên cứu Sáu điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân. Vì vậy, việc nghiên cứu, luận giải toàn bộ nội dung tác phẩm Tư cách người công an cách mệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh là hết sức cần thiết, có giá trị và ý nghĩa to lớn đối với công tác xây dựng lực lượng Công an Nhân dân.

Với ý nghĩa như vậy, Thượng tướng, GS.TS. Tô Lâm đã biên soạn cuốn Công an Nhân dân Việt Nam với tác phẩm Tư cách người công an cách mệnh của Hồ Chí Minh nhằm làm rõ những nội dung trong tác phẩm Tư cách người công an cách mệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dành trọn tâm huyết cho việc nghiên cứu kỹ lưỡng tác phẩm, bằng tình cảm, sự kính trọng lớn lao đối với Người mà những phân tích, trình bày của Thượng tướng, GS.TS. Tô Lâm trong cuốn sách khi đến tay độc giả, đã trở nên thực sự sống động, sâu sắc, đã làm rõ hoàn cảnh ra đời, chủ đề tư tưởng, nội dung cơ bản của tác phẩm cho đến những giá trị, bài học kinh nghiệm, những thành tựu, hạn chế trong việc thực hiện "Tư cách người công an cách mệnh" của lực lượng Công an Nhân dân thời gian qua và yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh học tập, thực hiện trong thời gian tới.

Quan điểm lớn về lực lượng Công an Nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được nêu ở những dòng đầu tiên của bức thư, bằng một câu đúc kết ngắn gọn, cô đọng: “Công an của ta là Công an Nhân dân, vì dân mà phục vụ và dựa vào Nhân dân mà làm việc”. Thượng tướng, GS.TS. Tô Lâm nhận định: “Qua vỏn vẹn 22 từ nhưng khi nghiên cứu, tìm hiểu, thực hành, chúng ta lại thấy trong đó những tư tưởng lớn lao, có giá trị và ý nghĩa vô cùng to lớn đối với lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam”. Có thể coi đây là lời Người căn dặn, nhắc nhở lực lượng công an có nguồn gốc từ Nhân dân, có mối quan hệ gắn bó mật thiết với Nhân dân, mang tính Nhân dân, cho nên công an phải luôn nhớ nguồn gốc của mình, trong từng suy nghĩ, hành động đều phải hướng tới mục đích vì Nhân dân, luôn đặt lợi ích của Nhân dân lên hàng đầu, đồng thời phải dựa vào Nhân dân mà rèn luyện, tu dưỡng, học hỏi, lắng nghe ý kiến của Nhân dân để sữa chữa, tiến bộ.

Thượng tướng, GS.TS. Tô Lâm cũng chỉ rõ nội dung lớn trong tác phẩm Tư cách người công an cách mệnh đó là Sáu điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân: “Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính. Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ. Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành. Đối với Nhân dân, phải kính trọng, lễ phép. Đối với công việc, phải tận tụy. Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo”. Có thể coi những lời nhắc nhở, răn dạy quý báu đó của Bác chính là chuẩn mực đạo đức, là “kim chỉ nam”, là bài học “nằm lòng” cho mọi suy nghĩ, hành động của người cán bộ Công an Nhân dân Việt Nam qua các thế hệ, bởi như Người đã căn dặn, “đó là những đạo đức và tư cách mà người công an cách mệnh phải có, phải giữ cho đúng”.

Bên cạnh hai nội dung nêu trên, những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Công an phải thường xuyên kiểm soát nhân viên và công việc; phải chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục, hướng dẫn nghiệp vụ cho Nhân dân cũng được phân tích rõ trong cuốn sách. Thượng tướng, GS.TS. Tô Lâm cũng chỉ ra cách thức và biện pháp Chủ tịch Hồ Chí Minh hướng dẫn người công an cách mệnh thực hành những lời dạy, yêu cầu của Người một cách nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo trong mọi điều kiện, hoàn cảnh.

70 năm qua, tác phẩm Tư cách người công an cách mệnh luôn song hành cùng với quá trình xây dựng và phát triển lực lượng Công an Nhân dân, không chỉ là nền tảng tư tưởng, “kim chỉ nam” định hướng xây dựng lực lượng, mà còn là di sản tinh thần vô giá, cẩm nang gối đầu giường của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an Nhân dân Việt Nam; là mục tiêu phấn đấu, phương châm hành động của cán bộ, chiến sĩ công an qua các thời kỳ; là nguồn cổ vũ, động viên to lớn giúp đỡ cho lực lượng Công an Nhân dân hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự.

Hướng tới kỷ niệm 70 năm ra đời tác phẩm Tư cách người công an cách mệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (11-3-1948 - 11-3-2018) và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2018), cuốn sách Công an Nhân dân Việt Nam với tác phẩm Tư cách người công an cách mệnh của Hồ Chí Minh của Thượng tướng, GS.TS. Tô Lâm giúp chúng ta có nhận thức đúng đắn, đầy đủ những lời di huấn mang tầm vóc chiến lược, kết tinh trí tuệ, tình cảm bao la mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cho lực lượng Công an Nhân dân; đánh giá khái quát 70 năm công tác nghiên cứu, học tập, thực hành "Tư cách người công an cách mệnh" của lực lượng Công an Nhân dân; chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và đề ra chủ trương, giải pháp khoa học nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Công an Nhân dân học tập, thực hành "Tư cách người công an cách mệnh" một cách tốt hơn trong thời gian tới.

Như tác giả Thượng tướng, GS.TS. Tô Lâm đã viết trong cuốn sách: “Gần 70 năm qua, Tư cách người công an cách mệnh của Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị soi sáng chặng đường lịch sử vẻ vang của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam”, những lời di huấn mang tầm vóc chiến lược, kết tinh trí tuệ, tâm huyết, tình cảm bao la của Người trong tác phẩm vẫn mãi trường tồn, bất diệt với thời gian, sẽ luôn luôn là “nền tảng tư tưởng” định hướng cho mọi hoạt động của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam./.