Trang chủ Pháp luật Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (hiện hành)

Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (hiện hành)

luat trach nhiem 520183Tác giả: Quốc hội

Số trang: 108 trang

Giá tiền: 18.000 đồng

Xuất bản: Tháng 04-2018

Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20-6-2017. Luật gồm 9 Chương 78 Điều, quy định trách nhiệm bồi thường của Nhà nướ đối với cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án; thiệt hại được bồi thường; quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại; cơ quan giải quyết bồi thường; thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường; phục hồi danh dự; kinh phí bồi thường; trách nhiệm hoàn trả; trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong công tác bồi thường nhà nước. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2018.