Trang chủ Các ấn phẩm khác Nhận thức mới về dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam thời kỳ đổi mới

Nhận thức mới về dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam thời kỳ đổi mới

nhan thuc gioi3052018Tác giả: TS. Nguyễn Anh Tuấn (Chủ biên)

Số trang: 224 trang

Giá tiền: 57.000 đồng

Xuất bản: Tháng 05-2018

Trên cơ sở phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn, cuốn sách phân tích, làm rõ những nội dung mới, những vấn đề đặt ra trong nhận thức về dân chủ xã hội chủ nghĩa và xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam qua hơn 30 năm đổi mới; phân tích những quan điểm và các nhóm giải pháp nhằm tiếp tục bổ sung, phát triển nhận thức về dân chủ xã hội chủ nghĩa và xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.

Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của nhận thức mới về dân chủ xã hội chủ nghĩa và xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam thời kỳ đổi mới;

Chương 2: Những nội dung mới và những vấn đề đặt ra trong nhận thức về dân chủ xã hội chủ nghĩa và xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam thời kỳ đổi mới;

Chương 3: Một số quan điểm và giải pháp nhằm bổ sung, phát triển nhận thức về dân chủ xã hội chủ nghĩa và xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập các nội dung về dân chủ, về hệ thống chính trị trong các chuyên ngành khoa học xã hội và lý luận chính trị.