Trang chủ Văn kiện Sổ tay các văn bản hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Sổ tay các văn bản hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

sotay1Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng

Số trang: 304 trang

Giá tiền: 66.000 đồng

Xuất bản: Tháng 5-2018

Cuốn sách tập hợp các văn bản do Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng và một số cơ quan khác ban hành hướng dẫn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kết cấu cuốn sách gồm 3 phần:

Phần thứ nhất: Các văn bản của Trung ương Đảng;

Phần thứ hai: Các văn bản của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng;

Phần thứ ba: Các văn bản của Thủ tướng Chính phủ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.