Trang chủ Xây dựng Đảng, Nhà nước Công vụ và quản lý thực thi công vụ (Sách chuyên khảo)

Công vụ và quản lý thực thi công vụ (Sách chuyên khảo)

cv1Tác giả: PGS.TS. Ngô Thành Can (Chủ biên)

Số trang: 304 trang

Giá tiền: 71.000 đồng

Xuất bản: Tháng 5-2018

Nội dung cuốn sách gồm 2 phần và 9 chương. Từ Chương I đến Chương III giới thiệu những vấn đề chung về công vụ, công chức, năng lực thực thi công vụ; Chương IV tập trung vào nội dung mô hình quản lý thực thi công vụ của tổ chức và cá nhân và các yếu tố ảnh hưởng; từ Chương V đến Chương VII trình bày các phương pháp quản lý thực thi công vụ theo mục tiêu, theo quá trình và theo kết quả; nội dung Chương VIII về quản lý thực thi công vụ trong hành chính nhà nước; Chương IX giới thiệu các xu hướng cải cách chế độ công vụ, công chức trên thế giới và Đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức ở Việt Nam.

Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản về công vụ, công chức và quản lý thực thi công vụ, để từ đó hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ được giao, đạt hiệu quả cao hơn trong hoạt động thực thi nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức.