Trang chủ Tin tức Tin văn hóa tư tưởng Hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật luôn là vấn đề được Ðảng và Nhà nước ta dành sự quan tâm đặc biệt, nhất là hiện nay chúng ta đang tiến hành xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Cuốn sách Hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay do GS. TSKH. Đào Trí Úc, PGS. TS. Trương Thị Hồng Hà (Đồng chủ biên) phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản góp phần giải đáp nhiều nội dung liên quan đến vấn đề hoàn thiện hệ thống pháp luật như: hệ thống pháp luật làm nền tảng cho Nhà nước pháp quyền phải như thế nào?; tiêu chí gì đánh giá việc hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; cần phải có giải pháp và định hướng như thế nào góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật?…

m1

Cuốn sách kết cấu gồm 3 chương: Chương I: Cơ sở lý luận về hệ thống pháp luật và hoạt động xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chương II: Thực trạng hệ thống pháp luật Việt Nam giai đoạn 2000-2017; Chương III: Yêu cầu và giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nội dung cuốn sách tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận và phân tích thực trạng hệ thống pháp luật Việt Nam, đánh giá những kết quả đã đạt được, những hạn chế, những vấn đề còn bất cập của từng ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam và nguyên nhân của các hạn chế, bất cập. Trên cơ sở đó, cuốn sách đưa ra những giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Việc xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam là một quá trình lâu dài, khó khăn, trong khi đó, vấn đề hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một vấn đề quan trọng, cơ bản, góp phần xây dựng thành công nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Để giúp bạn đọc hiểu được vai trò quan trọng đó của việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, trong chương I cuốn sách tập trung làm rõ một số vấn đề lý luậnnhư: đặc điểm nhà nước pháp quyền, vai trò của pháp luật trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, một số vấn đề về hệ thống pháp luật, hoạt động xây dựng pháp luật; tiêu chí đánh giá hệ thống pháp luật và hoạt động xây dựng pháp luật; cơ sở chính trị - pháp lý của việc đánh giá hệ thống pháp luật Việt Nam giai đoạn 2000-2017... Các giả đưa ra các 5 tiêu chí đánh giá hệ thống pháp luật và hoạt động xây dựng pháp luật, đó là: Tính toàn diện, đồng bộ của hệ thống pháp luật; tính phù hợp của hệ thống pháp luật với các điều kiện hiện hữu; tính minh bạch, công khai của hệ thống pháp luật; tính ổn định tương đối của hệ thống pháp luật...Do đó,việc hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay phải dựa trên việc đánh giá thực trạng hệ thống pháp luật của chúng ta trên các tiêu chí đó.

Tuy nhiên, thực tế trong những năm qua, mặc dù đã có nhiều cố gắng, song do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan nên hệ thống pháp luật của chúng ta vẫn chỉ từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hệ thống pháp luật còn nhiều bất cập, hạn chế trong công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; trong hoạt động kiểm tra, giám sát, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; trong công tác tổ chức và thực hiện pháp luật cũng như trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ làm công tác ban hành văn bản pháp luật còn hạn chế… Vì vậy, chất lượng và hiệu quả của hệ thống pháp luật nói chung trong quá trình điều tiết xã hội chưa cao. Trong chương II, những phân tích sâu sắc của tác giả về thực trạng hệ thống pháp luật Việt Nam giai đoạn 2000-2017 giúp người đọc nắm bắt được ưu điểm cùng hạn chế của từng ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam qua những tiêu chí đánh giá cụ thể. Đồng thời, để giúp bạn đọc hiểu được tại sao vẫn còn tồn tại những hạn chế và bất cập của hệ thống pháp luật, cuốn sách đã phân tích và chỉ ra 8 nguyên nhân.

Trên cơ sở tìm ra được những nguyên nhân cũng như trên cơ sở lý luận và những phân tích về thực trạng hệ thống pháp luật, ở Chương III, tác giả đưa ra những quan điểm và 8 giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời, cuốn sách chỉ ra yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luậtcũng như phương hướng xây dựng, phát triển và sử dụng án lệ trong chiến lược đổi mới hệ thống pháp luật và cải cách tư pháp ở Việt Nam. Thông qua nội dung trong cuốn sách, tác giả một lần nữa khẳng định vấn đề hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một vấn đề quan trọng, cơ bản, góp phần xây dựng thành công nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Với những nội dung trong cuốn sách, đặc biệt là nhữngphương hướng, giải pháp đưa ra, cuốn sách thực sự là tài liệu tham khảo, góp phần vào quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn hiện nay.