Trang chủ Các ấn phẩm khác Hướng dẫn học và ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho học viên các trường chính trị tỉnh và sinh viên các trường đại học, cao đẳng nghiên cứu môn tư tưởng Hồ Chí Minh)

Hướng dẫn học và ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho học viên các trường chính trị tỉnh và sinh viên các trường đại học, cao đẳng nghiên cứu môn tư tưởng Hồ Chí Minh)

h1Tác giả: Nguyễn Phước Dũng (Chủ biên)

Số trang: 268 trang

Giá tiền: 64.000 đồng

Xuất bản: Tháng 5-2018

Nội dung cuốn sách gồm 3 phần: Phần I giới thiệu về môn học tư tưởng Hồ Chí Minh. Phần II nêu bật những vận dụng thực tiễn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về xây dựng Đảng; về nhà nước của dân, do dân, vì dân; về đại đoàn kết; về văn hóa; về xây dựng con người; về cán bộ và công tác cán bộ. Phần III gồm các câu hỏi tự luận xoay quanh các nội dung: cơ sở hình thành và các giai đoạn phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh, khẳng định sự ra đời của tư tưởng Hồ Chí Minh là một tất yếu khách quan; nội dung, bản chất cách mạng, khoa học, đặc điểm của các quan điểm trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh; vai trò, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của tư tưởng Hồ Chí Minh qua các giai đoạn cách mạng; những vận dụng thực tiễn của Hồ Chí Minh về một số vấn đề cơ bản của Cách mạng Việt Nam; các giá trị tư tưởng, lý luận của Hồ Chí Minh đối với kho tàng tư tưởng, lý luận cách mạng thế giới, thời đại. Ngoài các câu hỏi tự luận, các tác giả còn đưa ra các câu hỏi đúng - sai, câu hỏi trắc nghiệm cùng đáp án giúp cũng cố vững chắc hơn kiến thức cho người học và bạn đọc.