Trang chủ Pháp luật Luật Quản lý nợ công (Hiện hành)

Luật Quản lý nợ công (Hiện hành)

luatquanlynocong1Tác giả: Quốc hội

Số trang: 72 trang

Giá tiền: 15.000 đồng

Xuất bản: Tháng 5-2018

Luật Quản lý nợ công được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 23- 11 -2017, luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2018.

Luật quy định việc lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá, điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy định quốc gia; trách nhiệm quản lý nhà nước về quy hoạch.