Trang chủ Tin tức Hoạt động nhà xuất bản Một số hình ảnh công bố và trao tặng sách các đồng chí lãnh đạo Đảng và nhà nước

Một số hình ảnh công bố và trao tặng sách các đồng chí lãnh đạo Đảng và nhà nước

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật là “đơn vị sự nghiệp Trung ương của Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Bí thư, có chức năng là cơ quan xuất bản chính trị của Đảng và Nhà nước”. Gần 73 năm xây dựng và trưởng thành, với vai trò là cơ quan xuất bản sách chính trị, lý luận, pháp luật nòng cốt của Đảng và Nhà nước, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã tổ chức biên tập, xuất bản các ấn phẩm về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các văn kiện đại hội, hội nghị Trung ương Đảng các khóa; sách giáo dục, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... Trong đó, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đặc biệt vinh dự được biên tập, xuất bản sách của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

traotangsachlanhdaodangvanhanuoc2018-1

Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trân trọng trao tặng cuốn sách "Vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, khó khăn nào cũng vượt qua" cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ngày 12-2-2018.

traotangsachlanhdaodangvanhanuoc2018-2

Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trân trọng trao tặng cuốn sách "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân" cho đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Việt Nam, ngày 15-6-2018.

traotangsachlanhdaodangvanhanuoc2018-3

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trân trọng trao tặng cuốn sách "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước" cho đồng chí Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, ngày 22-5-2018.