Trang chủ Pháp luật Luật Quy hoạch (Hiện hành)

Luật Quy hoạch (Hiện hành)

luatquyhoachTác giả:Quốc hội

Số trang:96 trang

Giá tiền:19.000 đồng

Xuất bản:Tháng 5-2018

Luật Quy hoạch được nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 24-11-2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-1-2019.

Luật gồm 6 chương với 59 điều, quy định việc lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá, điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia; trách nhiệm quản lý nhà nước về quy hoạch.