Trang chủ Pháp luật Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (Hiện hành)

Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (Hiện hành)

luattochuvienkiemsatTác giả: Quốc hội

Số trang: 110 trang

Giá tiền: 21.000 đồng

Xuất bản: Tháng 5-2018

Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24-11-2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-6-2015.

Toàn văn luật gồm 6 chương, quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Viện kiểm sát nhân dân; về bảo đảm hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân.