Trang chủ Pháp luật Luật Công đoàn (Hiện hành)

Luật Công đoàn (Hiện hành)

l12Tác giả: Quốc hội

Số trang: 32 trang

Giá tiền: 12.000 đồng

Xuất bản: Tháng 5-2018

Luật Công đoàn được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20-6-2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-1-2013.

Luật gồm 6 chương với 33 điều, quy định về việc thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động; chức năng, quyền, trách nhiệm của Công đoàn, quyền, trách nhiệm của đoàn viên công đoàn; trách nhiệm của Nhà nước, cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động đối với Công đoàn; bảo đảm hoạt động của Công đoàn; giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm pháp luật về công đoàn.