Trang chủ Các ấn phẩm khác Giáo trình triết học (Dành riêng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc nhóm ngành khoa học xã hội và nhân văn)

Giáo trình triết học (Dành riêng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc nhóm ngành khoa học xã hội và nhân văn)

gt1Tác giả: PGS.TS. Phạm Công Nhất – PGS. TS. Đoàn Thị Minh Oanh (Đồng chủ biên)

Số trang: 448 trang

Giá tiền: 86.000 đồng

Xuất bản: Tháng 5-2018

Nội dung của giáo trình được trình bày trên cơ sở Đề cương học phần triết học, theo Quyết định số 4450/QĐ-ĐT ngày 20-12-2012 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Giáo trình gồm 6 chương đề cập những vấn đề cơ bản nhất của bộ mô triết học, phù hợp với đối tượng giảng dạy là học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc nhóm ngành khoa học xã hội và nhân văn: khái lược triết học và lịch sử triết học; những nội dung cơ bản của triết học Mác – Lênin; nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn của triết học Mác – Lênin; lý luận hình thành kinh tế - xã hội và vận dụng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; quan hệ giữa giai cấp, dân tộc, nhân loại trong thời đại ngày nay và vấn đề xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; quan điểm triết học Mác – Lênin về con người và vấn đề xây dựng con người Việt Nam hiện nay. Giáo trình đóng vai trò định hướng những nội dung cơ bản của triết học từ thời kỳ cổ đại ho đến hiện nay.