Trang chủ Tin tức Hoạt động nhà xuất bản Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII

Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, ngày 25-7-2018, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII nhằm tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong cơ quan Nhà xuất bản, tăng cường đấu tranh, chống nhận thức lệch lạc, góp phần làm tốt công tác tư tưởng và đưa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII vào cuộc sống.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Về phía Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật có các đồng chí: Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập; Đỗ Quang Dũng, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy; Trần Quốc Dân, Phó Giám đốc; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, các cán bộ, đảng viên, biên tập viên Nhà xuất bản và phóng viên tạp chí Nhịp cầu tri thức.

1

Toàn cảnh buổi Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhấn mạnh: “Hội nghị Trung ương 7, khóa XII đã thông qua các Nghị quyết của Trung ương, nhất trí ban hành 3 Nghị quyết về Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, về Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, về Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Cả 3 Nghị quyết này đều có vai trò, vị trí quan trọng, liên quan mật thiết đến vai trò, nhiệm vụ và chiến lược phát triển của Nhà xuất bản, liên quan trực tiếp đến mỗi cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động”.

2

Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tập trung báo cáo các nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII, đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhận định: các Nghị quyết của Trung ương đều có kết cấu 4 phần là tình hình và nguyên nhân, quan điểm chỉ đạo và mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, tổ chức thực hiện.

Trong đó, nội dung căn cốt nhất của Nghị quyết về Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ là 2 nhiệm vụ trọng tâm và 5 giải pháp đột phá; nội dung căn cốt nhất của Nghị quyết về Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp là 5 nội dung cải cách chính sách tiền lương trong khu vực công và 3 nội dung cải cách chính sách tiền lương trong doanh nghiệp; nội dung căn cốt nhất của Nghị quyết về Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội là 11 nội dung cải cách.

Thông qua nhiều ví dụ thực tiễn, đồng chí Trần Hồng Hà đã báo cáo nội dung Nghị quyết một cách sinh động, dễ hiểu, có tính vận dụng cao.

3

Đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương báo cáo tại Hội nghị.

Đồng chí cũng khuyến khích tinh thần tự nghiên cứu, tự học tập, tự quán triệt Nghị quyết của mỗi cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Đặc biệt, những nội dung gắn bó chặt chẽ với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đơn vị và những nội dung sát sườn, liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ, chức trách của bản thân cán bộ càng cần được quán triệt sâu sắc, từ đó, cụ thể hóa thành các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể để góp phần thực hiện Nghị quyết, đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

4

Hội nghị có sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, biên tập viên Nhà xuất bản.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Đỗ Quang Dũng, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đánh giá cao tinh thần học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động Nhà xuất bản. Hội nghị bảo đảm nghiêm túc, chất lượng, giúp cho cán bộ, đảng viên nắm chắc quan điểm chỉ đạo, những nội dung cơ bản, nội dung mới trong các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII. Qua đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, xây dựng ý chí, quyết tâm trong việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đơn vị.

5

Đồng chí Đỗ Quang Dũng, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu bế mạc Hội nghị.

Kiều Trang