Trang chủ Các ấn phẩm khác Những điểm mới trong các nghị quyết hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII

Những điểm mới trong các nghị quyết hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII

5Tác giả: Quốc hội

Số trang: 64 trang

Giá tiền: 19.000 đồng

Xuất bản: Tháng 6-2018

Nội dung cuốn sách gồm có Những điểm mới trong nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là từ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Những điểm mới trong nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Những điểm mới trong nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Đây thực sự là cuốn tài liệu hữu ích, giúp bạn đọc có thể nắm nhanh và dễ ghi nhớ những nội dung chủ yếu, cơ bản và mới của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, phục vụ việc học tập và vận dụng vào thực tiễn cuộc sống, công tác.