Trang chủ Pháp luật Bình luận những điểm mới của Bộ luật hình sự (hiện hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Bình luận những điểm mới của Bộ luật hình sự (hiện hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2017)

kimmTác giả: Nguyễn Văn Thuyết (Chủ biên)

Số trang: 600 trang

Giá tiền: 186.000 đồng

Xuất bản: Tháng 7-2018

Để cung cấp thêm tài liệu nghiên cứu, tham khảo cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cán bộ thuộc các ngành kiểm sát, các nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên đại học và tất cả những ai quan tâm đến cải cách trong lĩnh vực Luật hình sự, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Bình luận những điểm mới của Bộ luật hình sự (hiện hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Bố cục cuốn sách bám sát nội dung các chương, các điều Bộ luật hình sự, đồng thời phân tích cụ thể, đối chiếu với thực tiễn thi hành pháp luật, làm cho các điều luật được giải thích rõ ràng, cụ thể, dễ hiểu. Theo đó, cuốn sách sách Bình luận những điểm mới của Bộ luật hình sự (hiện hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2017) cung cấp một cái nhìn tổng quan và khoa học về những nội dung mới của Bộ luật này phục vụ cho hoạt động giảng dạy, nghiên cứu và áp dụng vào thực tiễn công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm; đồng thời đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nâng cao kiến thức pháp luật về thi hành luật hình sự cho tổ chức, các nhân và đông đảo bạn đọc.