Trang chủ Pháp luật Luật Bảo hiểm xã hội (Hiện hành) (Sửa đổi năm 2015)

Luật Bảo hiểm xã hội (Hiện hành) (Sửa đổi năm 2015)

l10Tác giả: Quốc hội

Số trang: 112 trang

Giá tiền: 21.000 đồng

Xuất bản: Tháng 5-2018

Cuốn sách gồm 9 chương với 1125 điều, là văn bản thể chế hóa từ hai văn bản Luật là Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20-11-2014 và Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015 ngày 25-6-2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2016. Trong đó, khoản 2 Điều 92 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua bãi bỏ một số điều, khoản của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 .

Luật này quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động; cơ quan bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội.