Trang chủ Pháp luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự (Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20-6-2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2018)

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự (Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20-6-2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2018)

38782887 668127633564904 7423133857626456064 nTác giả: Quốc hội

Số trang: 232 trang

Giá tiền: 36.000 đồng

Xuất bản: Tháng 6-2018

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 được nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20-6-2017.

Cuốn sách Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự (Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20-6-2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2018) gồm Lệnh số 08/2017/L-CTN ngày 03-7-2018 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13; Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20-6-2017 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13.