Trang chủ Thông tin xuất bản Sách sắp xuất bản

Sách sắp xuất bản

Untitled document
   Hiển thị # 
1 Luật công an nhân dân hiện hành(Hiện hành)
2 Luật tín ngưỡng, tôn giáo (hiện hành)
3 Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng
4 Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới
5 Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
6 Luật nghĩa vụ quân sự (Hiện hành)
7 Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (Tài liệu nghiệp vụ dùng cho cấp trên cơ sở)
8 Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
9 Luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành (Luật năm 2007, sửa đổi, bổ sung năm 2012, 2014)
10 Nước Nga 100 năm sau sách mạng tháng Mười
11 Luật Thủy sản
12 Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
13 Luật quản lý nợ công
14 Luật doanh nghiệp hiện hành (năm 2014) (Song ngữ Việt – Anh)
15 Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin
16 Hệ giá trị Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
17 Sự trỗi dậy của Trung Quốc: Định hình những lựa chọn đối với một quyền lực đang lên
18 V.I. Lênin và Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
19 Phòng, chống “diễn biến hòa bình” trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật
20 Cách mạng công nghiệp 4.0 - Vấn đề đặt ra cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam
21 Những điểm nóng lý luận tại Trung Quốc
22 Các nhà ngoại giao trong lịch sử dân tộc
23 Báo cáo mật của Tổng thống - Chuyện chưa kể về các báo cáo tình báo vắn tắt gửi đến các Tổng thống Mỹ
24 Kỷ nguyên Park Chung Hee và quá trình phát triển thần kỳ của Hàn Quốc
25 Đối ngoại đa phương Việt Nam trong thời kỳ chủ động và tích cực hội nhập quốc tế
26 Ngân hàng câu hỏi, kiểm tra môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin
27 Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
28 Trí thức và công tác trí thức của Đảng trong thời kỳ đổi mới
29 Tầm vóc, giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga
30 Tác phẩm “Nhà nước và cách mạng” của V.I. Lênin với vấn đề xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay
31 Luật an toàn thông tin mạng
32 Hướng dẫn thực hiện các chương trình chuyên đề giáo dục lý luận chính trị
33 Bộ sách bồi dưỡng chuyên đề dành cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân
34 9 biện pháp bảo đảm nghĩa vụ hợp đồng (quy định, thực tế và thiết kế giao dịch theo Bộ luật dân sự hiện hành năm 2015)
35 Bảo vệ và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới
36 Giáo trình Chính sách dân tộc (Dành cho Chương trình Đại học chính trị)
37 Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam hiện nay
38 Đảng lãnh đạo kết hợp phát triển kinh tế với thực hiện chính sách xã hội từ năm 1991 đến nay
39 Truyền thông số và chuyển đổi mô hình xuất bản
40 Vạc dầu châu Á: Biển Đông và hồi kết của một Thái Bình Dương ổn định
41 9 biện pháp bảo đảm nghĩa vụ hợp đồng (quy định, thực tế và thiết kế giao dịch theo Bộ luật dân sự hiện hành năm 2015)
42 Giáo trình công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
43 Nước Nga: 100 năm sau Cách mạng Tháng Mười
44 Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức
45 Hội nhập quốc tế - Kinh nghiệm của Lào và kinh nghiệm của Việt Nam
46 Bách khoa thư Hà Nội - phần Hà Nội mở rộng
47 Tài liệu hướng dẫn đại hội chi bộ
48 Bảo vật quốc gia: Tập sắc lệnh của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 1945 - 1946
49 Xây dựng xã hội học tập: Cách tiếp cận mới cho tăng trưởng, phát triển và tiến bộ xã hội
50 Chính sách tài khóa và chu kỳ kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
51 Tìm hiểu về quan hệ công chúng (PR) và việc vận dụng trong lực lượng Cảnh sát nhân dân
52 Mô hình quản trị tập đoàn kinh tế tư nhân Việt Nam (Sách chuyên khảo)
53 Tổng quan về chính sách công
54 Tư tưởng Hồ Chí Minh về Trường học lớn Thanh niên xung phong
55 Quá trình đổi mới chính sách đối ngoại của Việt Nam với ASEAN giai đoạn 1986-2016
56 Văn hóa làng và nhân cách người Việt
57 Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc thời Nguyễn (1802 - 1885)
58 Sự chuyển biến của tình hình thế giới, khu vực và triển vọng của hai Đảng và nhân dân hai nước Việt Nam - Nhật Bản
59 Tham nhũng: mưu mô và trừng phạt
60 Cách mạng Việt Nam trên bàn cờ quốc tế - Lịch sử và vấn đề
61 Đạo đức Bác Hồ - tấm gương soi sáng cho muôn đời
62 Nâng cao hiệu quả dạy - học triết học: quan điểm, phương pháp và kỹ thuật
63 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
64 Quản trị doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường
65 Thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam
66 Vai trò của báo chí trong phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa
67 Quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức
68 Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta - Lý luận và thực tiễn
69 Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và vấn đề giáo dục đại học ở Việt Nam
70 Hiến pháp năm 1946 – Những giá trị lịch sử (Sách chuyên khảo)
71 Phê phán các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam
72 Quản trị tốt - Lý luận và thực tiễn (sách tham khảo)
73 Quản trị thương mại bán lẻ
74 Cục diện chính trị Đông Á giai đoạn 1991 – 2016 (Sách chuyên khảo)
75 Bác Hồ với hoạt động văn hóa nghệ thuật
76 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
77 Tài sản thế chấp và xử lý tài sản thế chấp theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015
78 Xã hội hóa giáo dục ở Việt Nam hiện nay - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
79 Quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay
80 Sở hữu, quản lý và sử dụng đất đai trong phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
81 Từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng
82 Kinh tế học đổi mới - Cuộc đua giành lợi thế trên phạm vi toàn cầu
83 Quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức
84 Hồi ký Lý Quang Diệu - Từ Thế giới thứ ba vươn lên thứ nhất
85 Sở hữu, quản lý và sử dụng đất đai trong phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
86 Đường Kách mệnh
87 Văn hóa quân sự Việt Nam - Văn hóa giữ nước
88 Đồng chí Lê Duẩn - Nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, người con ưu tú của quê hương Quảng Trị
89 Các dân tộc Việt Nam: Nhóm ngôn ngữ Môn - Khơ-me (Tập 3)
90 Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam
91 Đạo giáo và những biểu hiện trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam
92 Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt để phát triển đất nước
93 Đoàn Thanh niên cứu quốc Hoàng Diệu
94 Chuyện kể về Bác Hồ qua các tài liệu và hiện vật
95 Đường đến thành công: Tiên phong là sức mạnh
96 Tôn giáo và văn hóa Đông Nam Á
97 Sách sắp xuất bản tháng 2-2017 tiếp
98 Sách sắp xuất bản tháng 2-2017 tiếp
99 Sách sắp xuất bản tháng 2-2017 tiếp
100 Sách sắp xuất bản tháng 2-2017 tiếp
 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 Tiếp theo > Cuối >>
Trang 1 trong tổng số 3