Trang chủ Xây dựng Đảng, Nhà nước

Xây dựng Đảng, nhà nước

Tài liệu hỏi – đáp các văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

tai lieu hoc tap 155Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

Số trang: 128 trang - Giá tiền: 16.000 đồng

Xuất bản: Tháng 2-2017

Cuốn sách bao gồm 77 câu hỏi - đáp được chia thành bốn phần, tập trung vào các nội dung quan trọng: về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến",...

Đọc thêm...

 

Tài liệu tuyên truyền kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng (2011-2015) và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2016-2020 (Dùng để tuyên truyền trong Nhân dân)

tai lieu tuyen truyen 245Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

Số trang: 112 trang

Giá tiền: 26.000 đồng

Xuất bản: Tháng 4-2017

...Nội dung cuốn sách chỉ rõ những kết quả, hạn chế, yếu kém ...

Đọc thêm...

 

Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên)

tai lieu nghien cuu 174Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

Số trang: 240 trang

Giá bán: 28.000 đồng

Xuất bản: Tháng 2-2017

Cuốn sách nằm trong bộ ba tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn để giúp các cấp, các ngành học tập, quán triệt và triển khai thực hiện...

Đọc thêm...

 

Quá trình nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc (1954-1975)

qua trinh 2703Tác giả: TS. Trần Tăng Khởi

Số trang: 268 trang

Giá tiền: 91.000 đồng

Xuất bản: Tháng 2-2017

Nội dung cuốn sách gồm 3 chương tập trung trình bày 4 nội dung lớn: Một là, hệ thống hóa những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin...

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 6 trong tổng số 76