cmnsvn

Trang chủ Kinh điển

Kinh điển

Khái lược kinh tế chính trị Mác - Lênin

Kinh tế chính trị là một trong ba bộ phận cấu thành của lý luận Mác - Lênin, là khoa học nghiên cứu về quan hệ sản xuất trong mối liên hệ và sự tác động lẫn nhau với lực lượng sản xuất và kiến trúc thượng tầng; nghiên cứu quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng của cải vật chất trong xã hội.

Đọc thêm...

 

Bản chất khoa học và cách mạng của Chủ nghĩa Mác – Lênin

Bản chất khoa học và cách mạng của Chủ nghĩa Mác – Lênin là học thuyết mở, không cứng nhắc, bất biến mà nó đòi hỏi luôn được bổ sung, tự đổi mới, tự phát triển trong dòng phát triển trí tuệ của nhân loại. Chủ nghĩa Mác – Lênin di sản vô giá sống mãi trong sự nghiệp đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên thế giới và là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Đọc thêm...

 

Giới thiệu tác phẩm Biện chứng của tự nhiên của Ăngghen

Trong hệ thống các trước tác kinh điển của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tác phẩm Biện chứng của tự nhiên của Ăngghen là một tác phẩm triết học lớn. Trong tác phẩm, Ăngghen đứng trên lập trường của chủ nghĩa duy vật biện chứng để phê phán các quan điểm tư sản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên nhằm bảo vệ và phát triển chủ nghĩa duy vật biện chứng. Tuy nhiên, tác phẩm chưa được hoàn thành thì Ăngghen mất, đến năm 1925 tác phẩm mới được xuất bản lần đầu tại Mátxcơva. Cho đến nay, tác phẩm vẫn còn giá trị lý luận to lớn.

Đọc thêm...

 

Giới thiệu tác phẩm “Chống Đuyrinh” của Ph.Ăngghen

Giới thiệu tác phẩm “Chống Đuyrinh” của Ph.Ăngghen của PGS. Nguyễn Bằng Tường là một trong bốn tác phẩm nhằm giới thiệu các tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mác – Lênin.

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 6 trong tổng số 7