Trang chủ Thông tin xuất bản

Thông tin xuất bản

Sách sắp xuất bản tháng 2-2017 tiếp

4.Văn kiện Đảng bộ Toàn tập 27 ( 2015 )

5.Vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng...

6.Những mẩu chuyện về phong cách HCM

 

Sách sắp xuất bản tháng 2-2017 tiếp

7.Cẩm nang tra cứu pháp luật về khiếu nại, tố cáo

8.Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

9.Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

 

Sách sắp xuất bản tháng 2-2017

10.Văn kiện Đảng bộ Toàn tập - 25 ( 2013 )

11.Cẩm nang tra cứu pháp luật về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp

12.Kiểm soát quyền lực nhà nước

 

Sách sắp xuất bản cuối tháng 01-2017

1. Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

2. Vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Văn kiện Đại hội XII

3. Tài liệu tuyên truyền kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng (2011 - 2015) và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước ...

4. Tài liệu học tập các văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII (Dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở)

5. Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam

6. Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

7. Tài liệu học tập các văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

8. Tài liệu hỏi - đáp các văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

9. Luật hoà giải ở cơ sở

10. Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

11. Phân cấp quản lý bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay

12. Quan điểm của Đảng về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ trong Văn kiện Đại hội XII

13. Vấn đề xây dựng, phát triển văn hoá và con người Việt Nam trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng

14. Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng

15. Tìm hiểu liễn đối Hán - Nôm trong các đình, chùa, miếu tỉnh Bình Dương

16. Các nhà khoa bảng, trí thức...

17. Sức sống "Những việc cần làm ngay"

 

Sách sắp xuất bản giữa tháng 1-2017

1. Tài liệu nghiên cứu các văn kiện HNTW 4

2. Tài liệu học tập các văn kiện HN TW 4

3. Tài liệu hỏi đáp các văn kiện HNTW 4...

Đọc thêm...

 
Các bài viết khác...
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>
Trang 10 trong tổng số 40