Trang chủ Thông tin xuất bản

Thông tin xuất bản

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn từ lý luận đến thực tiễn ở Việt Nam hiện nay

cong-nghiep-hoa-hien-dai

Tác giả: TS. Phạm Ngọc Dũng

Số trang: 216 trang

Giá tiền: 38.000đ

Cuốn sách làm rõ hơn về vai trò quan trọng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trong phát triển bền vững; đánh giá đúng thực trạng kinh tế - xã hội ở nông thôn nước ta cũng như nguyên nhân nảy sinh vấn đề kinh tế, xã hội bức xúc trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở nước ta hiện nay; và đưa ra các giải pháp hợp lý có tính thực tiễn cao nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát và lâu dài của công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn là “xây dựng một nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, hiệu quả và bền vững, có năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh cao trên cơ sở ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu; xây dựng nông thôn ngày càng giàu đẹp… có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất phù hợp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển ngày càng hiện đại”.

Cuốn sách bao gồm 3 chương:

Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn xem xét, đánh giá kinh tế, xã hội trong thực tiễn công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nông thôn

Chương II: Thực trạng kinh tế, xã hội ở nông thôn Việt Nam trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Chương III: Một số quan đểm, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội nông thôn Việt Nam theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa bền vững.

 

Xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng trong thời kỳ mới

abxay-dung-quan-doi-nhan-dan

Tác giả: PGS, TS. Lê Minh Vụ - PGS, TS. Nguyễn Bá Dương (Đồng chủ biên)

Số trang: 252 trang

Giá tiền: 43.000đ

Cuốn sách được biên soạn dựa trên kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp bộ “Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” nhằm bổ sung thêm một số cứ liệu phục vụ công tác nghiên cứu lý luận và vận dụng vào thực tiễn xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kể từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng đến nay, vấn đề đường lối xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu chuyên sâu, mang tính hệ thống để phân tích, làm rõ khái niệm, nội dung, bản chất, mối quan hệ giữa xây dựng quân đội cách mạng với xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, cuốn sách được xuất bản góp phần nghiên cứu, giải quyết một số vấn đề liên quan đến thực tiễn xây dựng quân đội cách mạng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đồng thời cũng nhằm cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn, giúp Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trong việc hoạch định đường lối, chiến lược, sách lược xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Xuất phát từ thực tiễn, từ khảo cứu kinh nghiệm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, quân đội một số nước xã hội chủ nghĩa, so sánh với quân đội của một số nước tư bản, nội dung cuốn sách hướng vào việc phân tích, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng trong thời kỳ mới. Qua đó, cuốn sách xác định các yêu cầu, nội dung, tiêu chí và các giải pháp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng. Xuyên suốt các nội dung, phương pháp tiếp cận và quán xuyến chủ đề cuốn sách chuyên khảo, tập thể tác giả đã xác định chủ thể xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng là Đảng, Nhà nước, và toàn bộ hệ thống chính trị của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trong đó khảng định: cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt, đóng vai trò chủ đạo trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng hiện nay và những năm tiếp theo.

Cuốn sách sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ phương hướng nhất quán trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước ta đối với xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu, học tập, bổ sung những mảng kiến thức cần thiết khi tham gia xây dựng lực lượng vũ trang và xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng, củng cố thế trận chiến tranh nhân dân và an ninh nhân dân.

 

Hỏi – đáp pháp luật về bồi thường thiệt hại, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

HOI-DAP-PHAP-LUAT-VE-BOI-TH

Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

Số trang: 280 trang

Với 83 câu hỏi và trả lời, nội dung cuốn sách tập trung làm rõ các vấn đề pháp luật liên quan đến bồi thường thiệt hại, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất như: những trường hợp bị Nhà nước thu hồi đất; đối tượng được Nhà nước giao đất; việc pháp luật quy định về cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất; trường hợp nào người sử dụng đất không được đền bù thiệt hại; trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc xử lý các tình huống; các điều kiện bảo đảm giấy tờ về thanh lý, hóa giá nhà ở, mua nhà ở gắn liền với đất ở...

Các câu hỏi trong cuốn sách được trả lời dựa trên các văn bản pháp luật như: Luật đất đai năm 2003 sửa đổi, bổ sung năm 2009; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29-10-2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai, Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03-12-2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27-01-2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần; Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25-5-2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13-8-2009 của chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư,…

Qua những câu hỏi có tính chọn lọc và cách trả lời ngắn gọn, súc tích, cuốn sách đã giúp các tổ chức, cá nhân hiểu rõ về quyền, nghĩa vụ của mình cũng như giúp hoạt động quản lý nhà nước về đất đai của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền có hiệu quả. Từ đó, người đọc có thể hiểu rõ và thực hiện đúng các quy định của pháp luật, góp phần quan trọng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

 

Hỏi - đáp về các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe của con người

hoi-dap-ve-toi-pham-xam-hai

Tác giả: TS. Đỗ Đức Hồng Hà, TS. Trịnh Tiến Việt

Số trang: 172 trang

Nhằm đáp ứng nhu cầu của bạn đọc muốn tìm hiểu thông tin liên quan đến các tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe của con người, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tái bản cuốn Hỏi - đáp về các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe của con người do TS. Đỗ Đức Hồng Hà, TS. Trịnh Tiến Việt biên soạn.

Cuốn sách được đặt trong “Tủ sách pháp luật phổ thông” của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật. Trên cơ sở các quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 và các văn bản pháp luật liên quan, cũng như trên cơ sở các tình huống thực tế, cùng với kinh nghiệm và kiến thức của một giảng viên chuyên ngành luật hình sự, đây là sẽ là tài liệu cung cấp nhiều thông tin giúp bạn đọc hiểu rõ hơn các vấn đề liên quan đến tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe của con người. Cuốn sách giải đáp những thắc mắc thông thường, phổ biến nhất như, trong việc xác định một hành vi khi nào bị coi là tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe và nếu là tội phạm thì đó là tội gì, hình phạt như thế nào…

Cuốn sách được viết dưới dạng hỏi – đáp, sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc, sinh viên trong việc kiện toàn bổ sung kiến thức pháp luật hình sự, đồng thời góp phần vào việc xây dựng, hoàn thiện thiết chế pháp luật Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp góp phần xây dựng công bằng, dân chủ, văn minh.

 

Các quy chế về cảnh báo, phòng, chống thiên tai

cac-quy-che-ve-canh-bao

Số trang: 132 trang

Giá tiền: 20.000đ

Để hạn chế các tác hại do thiên tai gây ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão năm 1993 (được sửa đổi, bổ sung năm 2000), tiếp đó, Chính phủ cũng đã có Nghị định hướng dẫn thi hành Pháp lệnh nêu trên. Tuy nhiên, những năm gần đây do sự biến đổi khí hậu diễn ra thất thường và để lại nhiều thiệt hại nặng nề. Vì vậy, từ năm 2006 đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành một loạt các quy chế về dự báo, phòng, chống áp thấp nhiệt đới, bão, lũ, lụt, động đất… tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật về phòng, chống thiên tai.

Nhằm giúp bạn đọc có được những thông tin mới về các quy định pháp luật nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tái bản có bổ sung cuốn Các quy chế về cảnh báo, phòng, chống thiên tai.

Nội dung cuốn sách bao gồm các quy chế ban hành kèm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của các ngành, các cấp trong việc thường xuyên theo dõi, thu thập, xử lý thông tin để ra các thông báo dự báo về áp thấp nhiệt đới, bão, lũ, động đất, cảnh báo sóng thần và chuyển các tin đó đến cơ quan nhà nước có liên quan, các tổ chức kinh tế, xã hội và nhân dân phục vụ công tác phòng, tránh, cứu hộ, cứu nạn, giảm nhẹ do thiên tai gây ra.

Bên cạnh đó, các quy chế còn quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các ngành, các cấp trong công tác phối hợp báo tin và đưa ra các biện pháp ứng phó và khắc phục hậu quả khi xảy ra động đất, sóng thần…

 
Các bài viết khác...
<< Bắt đầu < Lùi 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Tiếp theo > Cuối >>
Trang 38 trong tổng số 39