tong quan ve csc 308Tác giả: PGS.TS. Đỗ Phú Hải

Số trang: 384 trang

Giá tiền: 78.000 đồng

Xuất bản: Tháng 8-2017

Cuốn sách kết cấu gồm hai phần: Phần thứ nhất, gồm 13 chuyên đề liên quan đến những vấn đề chung về chính sách công; Phần thứ hai, gồm 5 chuyền đề xoay quanh vấn đề một số phân tích chính sách chuyên ngành ở Việt Nam. Qua cuốn sách, tác giả cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản về chính sách công, từ thệ thống lý thuyết khoa học chính sách công, phân tích khái niệm, bản chất, mục đích, nguyên tắc của chính sách công tới quá trình ban hành và chủ thể của chính sách công; phân tích những vấn đề cụ thể về xây dựng, thực hiện, đánh giá chính sách công ở Việt Nam.