trach nhiem cua cong chuc 197Tác giả: TS. Trần Nghị

Số trang: 234 trang

Giá tiền: 51.000 đồng

Xuất bản: Tháng 6-2017

Cuốn sách phân tích những nội dung cơ bản, các yếu tố ảnh hưởng, tác động đến trách nhiệm công chức trong thực thi công vụ; nêu rõ thực trạng thực thi công vụ của công chức Việt Nam ở các cơ quan hành chính nhà nước Trung ương và địa phương; thông qua đó, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm của công chức trong thực thi công vụ đáp ứng yêu cầu cải cách nền hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay.

Cuốn sách gồm 3 chương:

Chương I: Những nội dung cơ bản về trách nhiệm của công chức trong thực thi công vụ;

Chương II: Thực trạng trách nhiệm trong thực thi công vụ của công chức ở Việt Nam;

Chương III: Giải pháp nâng cao trách nhiệm của công chức trong thực thi công vụ đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước.