luat tre em 257Số trang: 188 trang

Giá tiền: 27.000 đồng

Xuất bản: Tháng 6-2017

Luật trẻ em được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 5-4-2016. Luật gồm 7 chương với 106 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-6-2017. Luật này thay thế Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004.

Nội dung cuốn sách Luật trẻ em năm 2016 và Nghị định hướng dẫn thi hành gồm toàn văn Luật trẻ em năm 2016 và Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09-5-2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em. Cụ thể, Nghị định đã quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em về các nhóm trẻ có hoàn cảnh đặc biệt và chính sách hỗ trợ; hỗ trợ, can thiệp đối với trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; trách nhiệm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; chăm sóc thay thế cho trẻ em; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc bảo đảm để trẻ em được tham gia vào các vấn đề về trẻ em.