Bất động sản là các tài sản bao gồm đất, nhà, công trình gắn liền với đất, kể cả các tài sản gắn liền với nhà, công trình xây dựng đó; các tài sản khác gắn liền với đất đai; các tài sản khác do pháp luật quy định.

Thị trường bất động sản là nơi diễn ra các hoạt động mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp và các dịch vụ liên quan đến bất động sản như trung gian, môi giới, tư vấn,... giữa các chủ thể trên thị trường.

Thị trường bất động sản có thể phân thành các loại sau:

- Thị trường quyền sử dụng đất, chủ yếu ở những nơi sử dụng đất để sản xuất kinh doanh, phát sinh do nhu cầu chuyển dịch và tích tụ đất sản xuất trong nội bộ nhân dân.

- Thị trường nhà ở, hoạt động sôi động và phong phú nhất trong các thị trường bất động sản, nhất là ở những vùng đang đô thị hóa. Thị trường này có thể phân ra thành bốn nhóm: nhà biệt thự; nhà vườn; nhà phố riêng biệt; nhà phố liền kề và nhà chung cư.

- Thị trường nhà xưởng công nghiệp gồm các khu công nghiệp tập trung hoặc nhà máy đơn lẻ. Chủ thể tham gia đòi hỏi phải có nhiều vốn, có trình độ quản lý, có năng lực kinh doanh. Đây là thị trường luôn tiềm tàng việc lan tỏa ảnh hưởng sang những phân mảng thị trường khác như thị trường nhà ở cho những người lao động, thị trường lao động,...

- Thị trường bất động sản dịch vụ, chủ yếu ở các trung tâm đô thị, các khu du lịch, vui chơi, nghỉ dưỡng,... có vị trí thuận lợi cho việc kinh doanh, điều kiện hạ tầng tốt, giá trị bất động sản cao do khả năng sinh lợi lớn và yếu tố khan hiếm cũng cao hơn các địa bàn khác.

- Thị trường nhà ở cho các đối tượng xã hội, bao gồm các loại: nhà ở cho sinh viên; nhà ở cho lao động làm việc trong các khu công nghiệp tập trung; nhà ở cho các đối tượng thu nhập thấp; nhà ở cho các đối tượng xã hội có ý nghĩa quan trọng về mặt an sinh xã hội, đòi hỏi cung cấp chỗ ở ổn định, có chất lượng phù hợp với điều kiện của những người sống trong các loại nhà ở này.

Các yếu tố chính của thị trường bất động sản gồm các nhà đầu tư bất động sản, những người sử dụng bất động sản, các tổ chức trung gian, các bên hữu quan và Nhà nước:

- Các nhà đầu tư gồm: các nhà đầu tư phát triển, các nhà đầu tư xây dựng, các nhà đầu tư tiềm năng (những người mua đi, bán lại, những người mua để sử dụng một phần hoặc cả bất động sản).

- Những người sử dụng bất động sản gồm: các doanh nghiệp (đất, công trình xây dựng, văn phòng,...), người dân (nhà ở, đất sản xuất kinh doanh) là thành phần quan trọng và đông đảo nhất của thị trường bất động sản.

- Các tổ chức trung gian bao gồm: các nhà môi giới, các nhà tư vấn, các nhà định giá, những nhà cho thuê tài chính bất động sản; những nhà tư vấn đầu tư bất động sản; những nhà tư vấn tài chính bất động sản,...

- Các bên hữu quan bao gồm: các tổ chức ngân hàng, tài chính, các hiệp hội về bất động sản, hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng, hiệp hội những nhà doanh nghiệp, hiệp hội những nhà kinh doanh bất động sản...

- Nhà nước với vai trò cung cấp các khung khổ thể chế, pháp lý, cung cấp dịch vụ công. Nhà nước cũng còn đóng vai trò nhà đầu tư, người sử dụng trong thị trường bất động sản.

Đại hội XII của Đảng đề ra nhiệm vụ: "Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách để thị trường bất động sản vận hành thông suốt, phù hợp quy luật cung - cầu nhằm khai thác, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả nguồn lực từ đất đai và tài sản, kết cấu hạ tầng trên đất; ngăn ngừa đầu cơ, lãng phí"[1].

(Trích trong sách: Tìm hiểu một số thuật ngữ trong Văn kiện

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng,

Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2016)

[1]. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Sđd, tr.110.