Loading...

Luật bảo hiểm xã hội (hiện hành), (Sửa đổi năm 2015)

Luật bảo hiểm xã hội (hiện hành), (Sửa đổi năm 2015)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 111 trang
Giá tiền: 21.000 đ
Xuất bản: Tháng 08-2018
Luật bảo hiểm xã hội (hiện hành), (Sửa đổi năm 2015) gồm 9 chương, 125 điều được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20-11-2014
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật bảo hiểm xã hội (hiện hành), (Sửa đổi năm 2015) gồm 9 chương, 125 điều được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20-11-2014.

  Luật bảo hiểm xã hội quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động; cơ quan bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Ngọc Anh - Luật sư, TS. Phan Trung Hoài (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 279.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Ngọc Anh – Luật sư, TS. Phan Trung Hoài (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 310.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 230.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: TS. Cao Vũ Minh
  Giá tiền: 65.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Thị Phương Nga
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 17.000 đ