Loading...

Phát huy vai trò nhân dân trong xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở

Ngày đăng: 10/09/2018 - 15:09

Cán bộ, công chức cấp xã là một bộ phận của đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước, có vai trò quan trọng trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Ðảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước tại cơ sở. Ðây là những cán bộ gần dân nhất, gắn bó với nhân dân và tác động sâu sắc đến việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách tại địa phương.

Tuy nhiên trong những năm qua, sự hạn chế về trình độ, xuống cấp về đạo đức ở một bộ phận cán bộ đứng đầu ở cấp cơ sở đã và đang trở thành rào cản trong sự phát triển của nhiều địa phương. Việc cố tình làm sai, xem thường chuẩn mực đạo đức, luật pháp trong thực thi công vụ, trong lối sống của một bộ phận cán bộ đã làm "méo mó" nhiều chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước tại cơ sở. Nhiều vụ việc khiếu kiện kéo dài, vượt cấp đều có nguồn gốc từ cơ sở, có nguyên nhân trực tiếp từ sự thoái hóa, biến chất của cán bộ cấp thôn, cấp xã... Nếu không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời sẽ dẫn đến xói mòn lòng tin của nhân dân vào Ðảng, vào chế độ.

Thực tế đó đặt ra yêu cầu ngày càng cao trong xây dựng, quản lý, kiện toàn chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là cán bộ chủ chốt cấp xã, phường. Việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị cần được đẩy mạnh, tiến hành hiệu quả từ cơ sở, khắc phục tình trạng "trên nóng, dưới lạnh" ở nhiều địa phương như hiện nay. Cấp ủy, chính quyền cần có giải pháp đồng bộ bảo đảm phát huy vai trò quản lý, giáo dục để cán bộ, đảng viên coi trọng nguyên tắc Ðảng, tác phong "nói đi đôi với làm", nêu gương trong nhân dân.

Cần hoàn thiện cơ chế để người dân trực tiếp và thông qua Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, ban thanh tra nhân dân kiểm tra, giám sát hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở; thực hiện dân chủ công khai về kinh tế ngân sách, quản lý đất đai, công tác cán bộ và xây dựng cơ bản. Kết quả giám sát của nhân dân phải được tiếp thu nghiêm túc và cơ chế xử lý đồng bộ. Phát huy vai trò của quần chúng tham gia xây dựng đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để các tổ chức đảng, đoàn thể và quần chúng giới thiệu những người có đủ đức, đủ tài được ứng cử, hoặc được bầu vào các chức vụ lãnh đạo chủ chốt ở địa phương. Tổ chức lấy ý kiến đối với cán bộ, đảng viên tại nơi cư trú một cách thường xuyên, chặt chẽ, nghiêm túc nhằm phát huy vai trò giám sát của người dân đối với cán bộ, đảng viên đương chức, sinh hoạt tại cơ sở. Qua đó, các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, tiêu cực sẽ được phát hiện, phê bình, kiểm điểm, kiến nghị cơ quan thẩm quyền xử lý, góp phần nâng cao phẩm chất, đạo đức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở.

Trần Tuấn Hưng

Theo Báo Nhân Dân

Bình luận